DOMICILIACIÓN OBLIGATORIA DEL PAGO DE LAS DEUDAS APLAZADAS O FRACCIONADAS GESTIONADAS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUÑA

Ordre ECO/403/2012, de 28 de novembre, per la qual s'estableixen el procediment i les condicions per a la domiciliació obligatòria del pagament dels deutes ajornats o fraccionats gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6270 publicado el 10 de diciembre.

Ver documento