laboral.jpg

Dret laboral

Al Departament de Dret Laboral, els nostres clients són representats en les seves negociacions laborals en diferents vessants: modificació de les condicions de treball, expedients de regulació de lloc de treball, suspensió temporal de contractes de treball, assessorament a companyies incurses en procediments concursals,...

En coordinació amb els departaments fiscals i concursal, els nostres professionals actuen en processos de reestructuració empresarial en relació als suposats de successió d’empresa, realitzant la due diligence en els processos de compravenda d’empreses.

En l’àmbit contenciós, ens encarreguem de la direcció lletrada dels procediments judicials davant l’ordre jurisdiccional social i contenciós-administratiu (acomiadaments, reclamacions de drets, conflictes col·lectius, sancions, accidents de treball, modificació substancial de les condicions de treball, etc.).

En particular el nostre assessorament es concreta en la prestació de:

  • Assessorament i realització de contractes laborals.
  • Extinció de contractes i liquidació.
  • Conciliacions davant el CMAC.
  • Execució de sentències fermes de comiat.
  • Recursos laborals.
  • Elaboració de nòmines.
  • Obtenció de subvencions.